Disclaimer

De op de website van A.J. Real Estate B.V. vermelde gegevens zijn met zorg opgesteld, echter slechts ten behoeve van indicatief gebruik. A.J. Real Estate B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid hiervan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan / beroep worden gedaan op de informatie op de website. Alle gegevens zijn uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.

Alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, plattegronden en overige gegevens zijn op basis van de laatste bekende gegevens naar beste weten en kunnen op de website vermeld. In de gehanteerde foto’s kunnen registergoederen zichtbaar zijn die niet tot het verhuurde of verkochte object horen. De fysieke staat van de op de website vermelde registergoederen kan slechts door middel van een bezichtiging van het desbetreffende registergoed door een gegadigde worden beoordeeld, niet op basis van de op deze website vermelde foto’s en/of uitingen.

Voor zover niet anders vermeld, mag de op de website vermelde informatie niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten aanzien van de toestand, oppervlakte, de waarde / kwaliteit van de registergoederen en/of de aanwezigheid van privaat- / publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake van de registergoederen.

Een gegadigde kan zich nimmer jegens A.J. Real Estate B.V. of door hen ingeschakelde derde, beroepen op:

  • de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie;
  • dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie;
  • dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is geweest nader zelfstandig onderzoek in de ruimste zin te (laten) verrichten.

A.J. Real Estate B.V. is niet gebonden aan schriftelijke of mondelinge verklaringen van haar medewerkers of adviseurs, met uitzondering van verklaringen die zijn goedgekeurd door haar aandeelhouders. Gegadigden mogen niet vertrouwen op schriftelijke of mondelinge verklaringen van haar medewerkers of adviseurs, alvorens zich ervan te hebben verzekerd dat die verklaringen zijn goedgekeurd door de aandeelhouders van A.J. Real Estate B.V.

Tot het moment dat A.J. Real Estate B.V. een onvoorwaardelijke koop of huurovereenkomst ondertekent, heeft A.J. Real Estate B.V. het recht de verkoop- / verhuurprocedure te annuleren, zonder dat dit leidt tot enige vorm van verplichting jegens gegadigde. In geen geval is A.J. Real Estate B.V. verplicht een bieding van gegadigde te accepteren.

A.J. Real Estate B.V. behoudt zicht het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen.

Gedurende een verkoop- / verhuurprocedure heeft A.J. Real Estate B.V. het recht wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de verkoop- / verhuurprocedure.

Een gegadigde accepteert dat A.J. Real Estate B.V. dan wel haar adviseurs in het kader van een verkoop- / verhuurprocedure desgewenst onderzoek verricht / laat verrichten naar de integriteit en gedrag van de gegadigde. Mocht A.J. Real Estate B.V. nadere informatie over gegadigde wensen dan is gegadigde verplicht mee te werken indien gegadigde hiervoor wordt benaderd. Indien gegadigde hieraan niet wenst mee te werken dan staat het A.J. Real Estate B.V. vrij om gegadigde uit te sluiten van deelname aan de verkoop- / verhuurprocedure.

A.J. Real Estate B.V. verkoopt de op de website vermelde objecten op basis van een “as is where is” toestand, zoals omschreven in de door A.J. Real Estate B.V. opgestelde koop- en leveringsovereenkomst en als basis dient voor de koop. Met de koop accepteert koper deze koop- en leveringsovereenkomst. Tevens maakt koper gebruik van de door A.J. Real Estate B.V. aangestelde notaris voor het opstellen van de koop- en leveringsakte. De kosten voor de levering zijn voor rekening van koper. De koop- en leveringsovereenkomst alsmede de notariskosten voor de levering zijn op verzoek bij A.J. Real Estate B.V. op te vragen.

Door het doen van een koop- / huurbieding stemt een gegadigde onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.